+420604341392 info@julesajim.cz
Vyberte stránku
Specializační studium pro školní metodiky prevence

Informace pro účastníky a účastníce studia běhu alfa ve školních

letech  2019 – 2021

Harmonogram studia

Proběhlé části kurzu

 

Sebezkušenostní část studia (JUDr. Eva Jelínková, Mgr. Miloš Staněk)

 1. setkání  – 22. – 23. října 2019 (úterý, středa) od 9:00 do 17:00
 2. setkání   – 14. – 15. listopadu 2019 (čtvrtek, pátek)
 3. setkání  – 2. – 3. prosince 2019 (pondělí, úterý)
 4. setkání  – 10. – 11. ledna 2020 (pátek, sobota)
 5. setkání  – 4. – 5. února 2020 (úterý, středa)
 6. setkání – 9. -10. června 2020 (úterý, středa)
 7. setkání – 2. července 2020 (čtvrtek)

Tématická setkání:

 1. setkání – Poruchy příjmů potravy, Úvod do preventivního plánu školy, Základy vedení třídních hodin – 22.- 23. září 2020 (úterý, středa) – prezenční
 2. setkání – Netolismus a gambling – 16. listopadu (pondělí) – webinář
 3. setkání – Xenofobie a rasismus – 18. listopadu (středa) – webinář
 4. setkání – Sekty, Syndrom CAN –  23.listopadu (pondělí) – webinář (POZOR, změna z prezenčního setkání na celodenní webinář)
 5. setkání – Gender a sex – 24.listopadu (úterý) – webinář  (POZOR, změna z prezenčního setkání na celodenní webinář)
 6. setkání – Záškoláctví, agresivní a kriminální chování, vandalismus – 1. prosince (úterý) – webinář
 7. setkání – Kyberprostor 1.část – 7. prosince (pondělí) – webinář
 8. setkání – Kyberprostor 2.část – 9. prosince (středa) – webinář
 9. setkání – Návykové látky 1. část – 11. ledna (pondělí) – webinář
 10. setkání – Návykové látky 2. část – 12. ledna (úterý) – webinář
 11. setkání – Modely primární prevence u nás a ve světě (doc. Mgr. Roman Gabrhelík, PhD.) + Role krajského koordinátora prevence a síť pracovišť (Mgr. Pavel Klíma) – 21. ledna (čtvrtek) 14:00 – 18:00 – webinář
 12. setkání – Legislativní rámec pro práci ŠMP (Mgr. Jaroslav Šejvl) – 27. ledna (středa) 14:00 – 18:00 – webinář
 13. setkání – Preventivní plán školy (Mgr. Bc. Daniela Sejpalová, Mgr. Lukáš Kohoutek) – 4. února (čtvrtek) 9:00 – 17:00 – prezenční setkání
 14. setkání – Šikana II (Mgr. Lukáš Kohoutek) – 5. února (pátek) 9:00 – 17:00 – prezenční setkání
 15. setkání – Prevence v kontextu školských poradenských služeb, Školní strategie pedagogicko
  psychologického poradenství (PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD.) – 12. února (pátek) 14:00 – 18:00 – webinář
 16. setkání – Standardy primární prevence (PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD.) – 19. února (pátek) 14:00 – 18:00 – webinář
 17. setkání –  Základy komunikačních dovedností (Mgr. Lukáš Kohoutek) – 3.března (středa) 9:00 – 17:00 – webinář
 18. setkání – Dokumentace ŠMP + Aplikace programu PP do systému práce a ve škole (Mgr. et Bc. Daniela Sejpalová) – 4. března (čtvrtek) 9:00 – 17:00 – webinář
 19. setkání – Spolupráce s managementem školy a ostatními členy pedagogického sboru (Mgr. Michaela Lipertová, Mgr. Petra Kozlíková) – 10. března (středa) 14:00 – 18:00 – webinář
 20. setkání – Standardní činnosti ŠMP (Mgr. et Bc. Daniela Sejpalová) – 19.března 14:00 – 18:00 – webinář
 21. setkání – Práce se školní třídou, projevy sociálně nežádoucích jevů ve třídě (Mgr. Petra Kozlíková, Mgr. Lukáš Kohoutek) – 9. dubna (pátek) 9:00 – 17:00 – webinář
 22. setkání – Role učitele ve vedení třídy během online výuky (Mgr. Petra Kozlíková, Mgr. Michaela Lipertová) – 13. dubna (úterý) 14:00 – 18:00 – webinář
 23. setkání – Etické zásady preventivní a poradenské práce + dvojí role: učitel(ka) – ŠMP (Mgr. Daniela Sejpalová) – 22. dubna (čtvrtek) 14:00 – 18:00 – webinář
 24. setkání – Pozice a role žáka ve školní třídě, diagnostika školní třídy (PhDr. Václav Mertin) – 27. dubna (úterý) 9:00 – 17:00 – webinář
 25. setkání – Školní třída jako skupina a vztahová síť školy, koheze třídy (Mgr. et Mgr. Jakub Švec) – 28. dubna (středa) 9:00 – 17:00 – webinář
 26. Práce se školní třídou (Mgr. Julie Mastná) – 7. května 13 – 16:30 
Plánované části kurzu
 • 12. května 13:00 – 16:30 Práce v emočně náročných situacích I (Mgr. Julie Mastná)
 • 13. května 13:00 – 16:30 Práce v emočně náročných situacích II (Mgr. Julie Mastná)
 • 28. května 14:00 – 17:30 Rodina I (PhDr. Markéta Zimová)
 • 31. května 14:00 – 17:30 Rodina II (PhDr. Markéta Zimová)
 • 8. června 14:00 – 17:30 Komunikace rodiny a školy, komunikace s rodiči žáka se závažnými problémy (Mgr. Petra Kozlíková, Mgr. Michaela Lipertová)
 • 24. června 14:00 – 17:30 Monitorování a evaluace primární prevence (Mgr. Daniela Sejpalová)
 • 28. června 9:00 – 17:00 Závěrečné setkání
 • ústní závěrečné zkoušky – dle individuální domluvy 

Rozsah

Studium je tvořeno třemi částmi, které jsou realizovány v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.

 • Sebezkušenostní skupina vedená Dasein přístupem (96 h)
 • Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů a diskusí s možností doplnění pomocí e-learningu (169 h)
 • Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h)
 • Praxe (25 h) probíhající na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Lze využít možnosti účasti na preventivních programech Jules a Jim, z.ú.

Obsahová náplň

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Legislativní rámec
 • Primární prevence v podmínkách školy
 • Specifika role školního metodika prevence
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Rozšiřující témata (výcvik dovedností):
  • základy komunikačních dovedností
  • práce v emočně náročných situacích
  • úvod do zážitkové pedagogiky a základy vedení třídnických hodin
  • základy vedení adaptačního kurzu
  • identifikace a šetření šikany

Průběh

 • rok: říjen 2019 – červen 2021
  • 6x dvoudenní sebezkušenostní skupina
  • 1x dvoudenní prožitkový/výcvikový kurz
  • 3x dvoudenní odborné semináře
 • rok
  • 7,5x dvoudenní odborné semináře
  • 2,5x dvoudenní prožitkové/výcvikové kurzy
 • Sebezkušenostní skupina bude uzavřená pro maximálně 15 účastníků
 • Realizace v prostorách na Vinohradech

Podmínky absolvování

 • Na konci 1. ročníku vypracování ročníkové práce – Preventivního plánu školy
 • Závěrečná práce reflektující praxi ve světle znalostí a dovedností osvojených v průběhu studia
 • Splnění průběžných didaktických testů (on-line)
 • Absolvování závěrečné ústní zkoušky sestávající z obhajoby závěrečné práce
 • 48 hodin absence (16 h sebezkušenosti, 16 h odborných seminářů, 16 h prožitkových kurzů)
 • Lze uznat již absolvovanou sebezkušenostní část v min. rozsahu 96 h z jiné souvislé akreditované sebezkušenostní skupiny