+420 774 263 218 smp@julesajim.cz
Vyberte stránku
Specializační studium pro školní metodiky*čky prevence

Co získám absolvováním specializačního studia?

 • Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy).
 • Průpravu, abyste sami dokázali vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.
 • Vlastní sebezkušenost, která podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům, vedenou terapeutem Mgr. Milošem Staňkem a terapeutkou JUDr. Evou Jelínkovou
 • Odborní*é lektoři*rky:

  Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.
  PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
  prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
  Jana Mottlová PhDr. PhD.
  Mgr. Lukáš Kohoutek
  Mgr. Daniela Sejpalová
  Dr. Adam Kulhánek MBA
  Mgr. Lenka Suchopárová
  Mgr. et. Mgr. Jakub Švec
  a další…

 • Certifikát – pedagogickému pracovníkovi, který absolvoval specializační studium dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a který vykonává specializovanou činnost školního metodika prevence dle §7 odst. 2, písm. i) Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Je studium akreditované?

 • Koncepce studia odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a je akreditováno MŠMT.

Komu je studium určeno?

 • Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ve smyslu §2 Zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, zpravidla učitele – absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o kvalifikační studium v oblasti pedagogických věd.

Rozsah

Studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.

 • Sebezkušenostní skupina vedená Dasein přístupem (96 h)
 • Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů a diskusí s možností doplnění pomocí e-learningu (169 h)
 • Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h)
 • Praxe (25 h) probíhající na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Lze využít možnosti účasti na preventivních programech Jules a Jim, z.ú.

Obsahová náplň

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Legislativní rámec
 • Primární prevence v podmínkách školy
 • Specifika role školního metodika prevence
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Rozšiřující témata (výcvik dovedností):
  • základy komunikačních dovedností
  • práce v emočně náročných situacích
  • úvod do zážitkové pedagogiky a základy vedení třídnických hodin
  • základy vedení adaptačního kurzu
  • identifikace a šetření šikany

Průběh

 • Na konci 1. ročníku vypracování ročníkové práce – Preventivního plánu školy
 • Závěrečná práce reflektující praxi ve světle znalostí a dovedností osvojených v průběhu studia
 • Splnění průběžných didaktických testů (on-line)
 • Absolvování závěrečné ústní zkoušky sestávající z obhajoby závěrečné práce
 • 48 hodin absence (16 h sebezkušenosti, 16 h odborných seminářů, 16 h prožitkových kurzů)
 • Lze uznat již absolvovanou sebezkušenostní část v min. rozsahu    96 h z jiné souvislé akreditované sebezkušenostní skupiny

Harmonogram

 • Studium bude zahájeno na konci září 2024.
 • Forma studia je kombinací prezenčního a on-line setkávání.
 • Místem realizace studia je Praha.

Termíny sebezkušenostní části:

 • 1. setkání 23. – 24. 9. 2024
 • 2. setkání 10. – 11. 10. 2024
 • 3. setkání 4. – 5. 11. 2024
 • 4. setkání 29. – 30. 11. 2024
 • 5. setkání 9. – 10. 12. 2024
 • 6. setkání 16. – 17. 1. 2025

Přihlášení

 • Přihlášení do ročníku 2024/2026 je možné do 30. 8. 2024 zde.

Cena

 • 44 500,- Kč za celé studium.

  Platbu je možné rozdělit do splátek. 

  Dotaci na studium lze získat v rámci Grantového programu Hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na území HMP.