+420604341392 info@julesajim.cz

PEDAGOG

Specializační studium pro školní metodiky prevence

Přihlašte prostřednictvím přihlášky na studium začínající v  říjnu 2020 >>

Přihláška

Co získám absolvováním specializačního studia?

 • Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy).
 • Průpravu, abyste sami dokázali vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.
 • Vlastní sebezkušenost, která podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům.
 • Certifikát – pedagogickému pracovníkovi, který absolvoval specializační studium dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a který vykonává specializovanou činnost školního metodika prevence dle §7 odst. 2, písm. i) Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Je studium akreditované?

 • Koncepce studia odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a je akreditováno MŠMT.

Komu je studium určeno?

 • Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ve smyslu §2 Zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, zpravidla učitele – absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o kvalifikační studium v oblasti pedagogických věd.

Rozsah

Studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.

 • Sebezkušenostní skupina vedená Dasein přístupem (96 h)
 • Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů a diskusí s možností doplnění pomocí e-learningu (169 h)
 • Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h)
 • Praxe (25 h) probíhající na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Lze využít možnosti účasti na preventivních programech Jules a Jim, z.ú.

Obsahová náplň

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Legislativní rámec
 • Primární prevence v podmínkách školy
 • Specifika role školního metodika prevence
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Rozšiřující témata (výcvik dovedností):
  • základy komunikačních dovedností
  • práce v emočně náročných situacích
  • úvod do zážitkové pedagogiky a základy vedení třídnických hodin
  • základy vedení adaptačního kurzu
  • identifikace a šetření šikany

Průběh

 • Na konci 1. ročníku vypracování ročníkové práce – Preventivního plánu školy
 • Závěrečná práce reflektující praxi ve světle znalostí a dovedností osvojených v průběhu studia
 • Splnění průběžných didaktických testů (on-line)
 • Absolvování závěrečné ústní zkoušky sestávající z obhajoby závěrečné práce
 • 48 hodin absence (16 h sebezkušenosti, 16 h odborných seminářů, 16 h prožitkových kurzů)
 • Lze uznat již absolvovanou sebezkušenostní část v min. rozsahu    96 h z jiné souvislé akreditované sebezkušenostní skupiny

Harmonogram

 • Studium bude zahájeno v říjnu 2020.
 • Studium probíhá formou dvoudenních prezenčních setkání jednou měsíčně.
 • V rámci 1. roku studia se jedná celkem o 9 setkání (říjen-červen).
 • Přesný harmonogram roku zde bude zveřejněn v průběhu jara 2020. 
 • Místem realizace studia je Praha.

Přihlášení

 • Přihlásit do studia se můžete prostřednictvím tohoto formuláře. 
  Po přihlášení bude uzavřena smlouva mezi námi, účastníkem a plátcem studia (školou).  

Cena

 • 35 000,- Kč za celé studium. Platbu je možné rozložit na splátky v průběhu 2 let. 

  Dotaci na studium lze získat v rámci Grantového programu Hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na území HMP.

Získejte slevu 

Můžete získat až 3 000,- Kč slevu z ceny kurzu:

 • 1 000,- Kč za závazné přihlášení do 30. 6. 2020
 • 1 000,- Kč získáte včasnou úhradou ročního poplatku vždy do 30. 9.
 • 1 000,- Kč za přivedení dalšího účastníka